Menu
Menu

Samfundsfag – Holocaust

Holocaust - viden og ansvar

Samfundsfag

Samfundsfag som udgangspunkt for problemorienteret projektarbejde på aldrigmere.dk

Foreslået problemformulering - med probelmet som drivkraft

Erindringskulturen i Tyskland er en måde at tage ansvar for forfølgelse og folkedrab på jøderne op til og under 2. verdenskrig.
Hvordan kan man beskrive den tyske erindringskultur, som den giver sig til udtryk gennem lovgivningen og borgernes bevidsthed? Hvilke diskussioner er der i Tyskland i forhold til at tage lidt mere afslappet på erindringskulturen i dag og fx bruge nationale symboler mere? Hvilken rolle spiller erindringskulturen for den opvoksende generation?
Hvilke forskellige demokratiopfattelser er der tegn på i det tyske samfund i dag, og hvilke forventninger er der i denne sammenhæng til at leve op til pligter i samfundet? Hvilke ligheder og forskelle kan der identificeres i samfundsdiskurser i dag og op til 2. verdenskrig? På hvilken måde kan tysk lovgivning sikre demokratiet?
Hvordan kan udviklingen i Tyskland komme til at influere på synet på erindringskulturen i fremtiden? På hvilke måder kan vi I Danmark eller på internationalt niveau understøtte det tyske demokrati? Og hvem kan man forvente bidrager til at diskutere hvilket samfund Tyskland skal udvikle sig hen imod og med hvilke holdninger?

Specifikke faglige mål i relation til læreplanen for Samfundsfag

Faglige mål
Eleverne skal …

Specifikke faglige mål:
Eleverne …

anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser

kan identificere samfundsforandringer i Tyskland efter 1989, identificere forhold, der har bidraget til disse forandringer og diskutere hvilke udviklingstendenser der ses i det tyske samfund i dag

forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre

kan redegøre for, hvilke samfundsforhold, der har vigtiggjort initiativer for at styrke den tyske erindringskultur

forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed

kan beskrive den udvikling det tyske samfund er i i dag og diskutere, hvordan og hvorfor udviklingen i Danmark og i resten af verden kan eller ikke kan påvirke Tysklands udvikling.

behandle problemstillinger i samspil med andre fag

kan se den samfundsmæssige udvikling i Tyskland i en historisk kontekst.

demonstrere viden om fagets identitet og metoder

kan anvende samfundsfaglige metoder til at analysere en konflikt

forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser

kan kritiske anvende information fra interviews og egne kilder og sammenholde den opnåede viden med andre kilder, som internationale konventioner, den tyske grundlov etc.

på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.

kan diskutere og argumentere for egne synspunkter for baggrunden bag og tendenserne  udviklingen i Tyskland i dag samt fremtidsperspektiverne for Tyskland, dets nabolande som fx Danmark samt internationalt.


Kernestof og supplerende stof

Realiseret gennem arbejdet med

Sociologi

identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark.

kortlægning af kulturelle mønstre i Tyskland i det senmoderne og relatere disse til forskellige grupperingers baggrund og dannelse af identitet

samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur.

sammenlignende studier af samfundsstrukturer i Tyskland op til og under 2. verdenskrig og i dag og de aktører, der er med til at påvirke denne udvikling

Politik

politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd

forskellige grupperinger og organisationers argumenter og baggrund for holdninger og handlinger i Tyskland i dag

magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene

at kortlægge forskellige grupperingers demokratiopfattelser i tyskland i dag og deres holdninger til, hvilke pligter der påhviler en god samfundsborger

International politik

aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt

analysen af betydningen af nationalisters og frivillige organisationers antisemitiske budskaber for tysk samfundsudvikling

Metode

kvalitativ og kvantitativ metode, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser samt systematisk behandling af forskellige typer data

film, dokumenter og interviews om erindringskulturen i Tyskland for at

komparativ metode og casestudier

dokumentation og  vidneberetninger om IS forfølgelse af Yazidierne fra d. 3. 8. 2014