Menu
Menu

Historie – Holocaust

Holocaust - viden og ansvar

Historie

Historie evt. sammen med samfundsfag som udgangspunkt for problemorienteret projektarbejde på aldrigmere.dk.

Foreslået problemformulering

Erindringskulturen i Tyskland er en måde at tage ansvar for forfølgelse og folkedrab på jøderne op til og under 2. verdenskrig.

Hvordan er erindringskulturen blevet udtrykt gennem tiden? Hvilken rolle spiller racisme og nationalisme i Tyskland i dag?

Hvordan kan man beskrive den tyske erindringskultur, som den giver sig til udtryk gennem lovgivningen og frivillige organisationers bevidsthed? Hvilken rolle spiller erindringskulturen for den opvoksende generation?

Hvordan kendetegnes bevidstheden om nationalsocialisternes ideologi og Holocaust i Tyskland i dag og hvordan kommer det til udtryk? Hvilke forskellige demokratiopfattelser er der tegn på i det tyske samfund i dag, og hvilke forventninger er der i denne sammenhæng til at leve op til pligter i samfundet? Hvilke ligheder og forskelle kan der identificeres mellem samfundsdiskurser i dag og op til 2. verdenskrig?

Hvordan kan udviklingen i Tyskland komme til at influere på synet på erindringskulturen i fremtiden?

Specifikke mål i relation til læreplanen for Historie A - STX

Faglige mål
Eleverne skal …
Specifikke faglige mål:
Eleverne …
redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie

kan redegøre for udviklingen i Tyskland, der førte til nationalsocialisternes systematiske jødeforfølgelse.

redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling

kan redegøre for udviklingen i det Tredje Rige efter nazisternes magtovertagelse og dens konsekvenser for jøderne i Europa.

skelne mellem forskellige typer af forklaringer på samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper

kan redegøre for den tidlige udvikling af tyske erindringskultur i hhv. BRD og DDR.

reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende

kan fagligt diskutere historiesynets udvikling i den tyske erindringskultur efter 1945 og hvordan de forskellige syn har præget samfundet.

anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie

kan gå kildekritisk til værks når det gælder forskellige former for kilder og beretninger og anvende historie til at perspektivere nutidige hændelser.

opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden

kan afkode tendenser i samfundet/samfunds- udviklinger, som kan føre til fascistiske eller diktatoriske styreformer og i værste tilfælde ende i folkedrab.

formulere historiske problemstillinger og relatere disse til elevernes egen tid

kan identificere kendetegn i form af menneske- og borgerrettigheder i det demokratiske samfund samt sætte disse kendetegn op mod nationalsocialisternes Tyskland.

formidle og remediere historiefaglige problemstillinger mundtligt og skriftligt og begrunde de formidlingsmæssige valg

gennem udfærdigelser af produkter demonstrere viden om vigtigheden af at borgerne aktivt deltager i opretholdelsen af menneskerettigheder og hvordan passivitet kan føre til forskelsbehandling.

behandle problemstillinger i samspil med andre fag

behandler problemstillinger i samspil med blandt andre samfundsfag.

Kernestof og supplerende stof

Kernestof og supplerende stof

Realiseret gennem arbejdet med

forskellige styreformer og samfundsorganisationer

nationalsocialisternes propaganda og racepolitik med dens konsekvenser for Tyskland i perioden 1933-1945.

demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv

den tyske erindringskultur og dens betydning gennem tiden for Tyskland og Europa.

historiebrug og -formidling

ideologisk marginalisering af samfundsgrupperinger i nazisternes regi og hvordan den tyske fortid i dag præger nogle tyske organisationers arbejde.

politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede

nationalsocialisternes magtovertagelse samt afnazificeringsprocessen efter 1945.